Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

Konferanse i anledning psykologiprofessor Tor-Johan Ekelands 70-årsdag

Litteraturhuset, Amalie, torsdag 21. mars kl. 15.30 til 18.30

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv. Likevel observerer man adferd, kartlegger og systematiserer med sikte på å komme fram til sann viten om hva psykiske problemer er, hvordan de oppstår og hvordan de skal behandles.

Innen det psykisk helsefeltet har kritikken mot kunnskapen som utvikles på denne måten blitt stadig sterkere. Ulike virkelighetsforståelser står mot hverandre. Fra et naturvitenskapelig eller biomedisinsk perspektiv forsvares en diagnostisk og medisinsk tilnærming til psykiske lidelser, mens man fra et psykososialt og humanistisk ståsted mener den biomedisinske tilnærmingen reduserer kompliserte subjektive opplevelser og sammensatte sosiale forhold til objektivert sykdom hos enkeltindivider.

Program

Velkommen
Biologismen versus det psykososiale perspektivet – kan motsetningene oppheves? Samtale mellom Arnulf Kolstad og Svein Haugsgjerd
Behandling ut fra samtidens beste kunnskap – eller på tvers av motstemmer? Eksempelet insulinsjokk. Per Haave
Pause
Kunnskap for praksis: etikken før evidensen. Tor-Johan Ekeland
Ord som flyg over vatnet. Terapi og skjønnlitteratur. Jan Inge Sørbø

Innledere

Tor-Johan Ekeland er professor i sosialpsykologi
Svein Haugsgjerd er spesialist i psykiatri, psykoanalytiker i privat praksis
Per Haave er historiker og statsstipendiat
Arnulf Kolstad er professor emeritus i sosialpsykologi
Jan Inge Sørbø er litteraturviter, professor og forfatter